Thông báo của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc thông báo tuyển ứng viên LIF6