Thông báo đăng ký cơ sở khám chữa bệnh ban đầu của Bảo hiểm y tế năm 2022 dành cho các sinh viên tham gia tại Trường

Thông báo đăng ký cơ sở khám chữa bệnh ban đầu của Bảo hiểm y tế năm 2022 dành cho các sinh viên tham gia tại Trường

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 

Số:    112 / TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 12 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký cơ sở khám chữa bệnh ban đầu của Bảo hiểm y tế năm 2022

Dành cho các sinh viên tham gia tại Trường

                                                                                                

  1. Các sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) tại Trường trong năm 2022 (bao gồm cả khóa 2021) đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu từ ngày 6/12/2021 đến hết ngày 19/12/2021.

          Lưu ý: Sinh viên lưu trú KTX ĐHQG không thực hiện theo thông báo này.

 

  1. Hướng dẫn đăng ký:

Đăng ký trực tuyến tại đường link: https://forms.office.com/r/hnUYVn1PA4

Lưu ý: một sinh viên chỉ được đăng ký 1 lần.

 

  1. Trường hợp các sinh viên không đăng ký đúng thời hạn trên, Nhà trường sẽ chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu mặc định như sau:
  • Đối với các sinh viên KHÔNG tham gia BHYT trong năm 2021 tại Trường: Bệnh viện 7A (mã 79016) cho sinh viên học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ và Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (mã 79036) cho sinh viên học tại cơ sở Thủ Đức – Dĩ An.
  • Đối với các sinh viên tham gia BHYT trong năm 2021 tại Trường: giữ lại bệnh viện đã đăng ký trong năm 2021 với điều kiện bệnh viện đã đăng ký vẫn nằm trong danh mục quý 1 năm 2022 do BHXH TP.HCM quy định.

Danh mục bệnh viện quý 1 năm 2022 như sau:

 {aridoc width=”900″ height=”900″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/4041/DANH%20M%E1%BB%A4C%20C%C6%A0%20S%E1%BB%9E%20KCB%20QU%C3%9D%201%20N%C4%82M%202022.pdf{/aridoc}

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện việc đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu đầy đủ theo đúng thời gian quy định để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình./.

 

Nơi nhận:

–       BGH (đế báo cáo);

–       P. ĐT (để p/h);

–       P. KHTC (để p/h);

–       BCN các Khoa (để p/h);

–       Đoàn TN, Hội SV;

–       Lưu: CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương