Thông báo đăng ký học cải thiện và học lại học phần đã hoãn thi – HK1/2019-2020