Thông báo đăng ký học phần tự chọn HK2/2017-2018 đối với SV K2017 ĐHCQ

Thông báo đăng ký học phần tự chọn HK2/2017-2018 đối với SV K2017 ĐHCQ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: ………/KHTN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 11 năm 2017  

 THÔNG BÁO

(V/v Đăng ký các học phần tự chọn trong học kỳ 2 năm 2017-2018

cho sinh viên bậc Đại học hệ chính quy Khóa 2017)

 

Căn cứ vào chương trình đào tạo khóa 2017, Trường thông báo đến sinh viên bậc đại học hệ chính quy K.2017 về việc đăng ký các học phần tự chọn để mở lớp trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 đối với các ngành như sau:

 1. Danh sách các học phần tự chọn đối với các ngành: xem danh sách đính kèm (các ngành còn lại không có học phần tự chọn trong học kỳ 2/2017-2018).
 2. Thời gian đăng ký qua mạng: Từ 8h00 ngày 14/11/2017 đến 18h00 ngày 18/11/2017.
 3. Hướng dẫn đăng ký:

Sinh viên thực hiện các bước sau để đăng ký học phần qua mạng:

 • Bước 1: Mở trình duyệt Firefox, vào link http://portal.hcmus.edu.vn nhập thông tin: Tên đăng nhập (Mã số sinh viên) và Mật khẩu.
 • Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên chọn chức năng Đăng Ký Học Phần trên màn hình chính.
 • Bước 3: Chọn link Đăng ký học phần trên menu bên phải và thực hiện theo hướng dẫn.
 1. Điều chỉnh kết quả đăng ký qua mạng:
 • Sinh viên theo dõi kết quả đăng ký trên trang web của Trường. Trong trường hợp các học phần không đủ số lượng mở lớp, Trường sẽ cho sinh viên điều chỉnh lớp hoặc đăng ký lại môn tự chọn khác.
 • Thời gian điều chỉnh: Từ 8h00 ngày 21/11/2017 đến 18h00 ngày 23/11/2017.

Lưu ý:  

 1. Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn để lấy lại mật khẩu.
 2. Đối với các học phần bắt buộc trong HK2/2017-2018, phòng Đào tạo sẽ đăng ký tự động cho sinh viên K.2017.
 3. SV xem danh mục các học phần tự chọn trong file đính kèm.
 4. Email hỗ trợ: support.portal@hcmus.edu.vn

 

                                                                                                                       TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO