Thông báo đăng ký môn học học phần hè chương trình cao học khóa 27/2017

Thông báo đăng ký môn học học phần hè chương trình cao học khóa 27/2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO
v/v đăng ký môn học học phần hè – chương trình cao học khóa 27/2017

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Đề nghị học viên cao học khóa 27/2017 các ngành đã có lịch học trong nhóm học phần hè đến Phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký môn học.

Thời gian đăng ký: từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018.

Thời khóa biểu: đính kèm.

Mẫu phiếu đăng ký môn học: đính kèm.

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

 

                                                                                Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24  tháng 6 năm 2018

                                                                                TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

                                                                                 (đã ký)

                                                                                 Đặng Thị Phương Thảo