Danh mục: Thông tin dành cho học viên

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGƯỜI HỌC – STUDENT@VNUHCM-US
Bài viết

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGƯỜI HỌC – STUDENT@VNUHCM-US

Nhằm chuẩn hóa, hợp nhất thông tin quản lý và hỗ trợ người học, Nhà trường đã xây dựng hệ thống Student@VNUHCM-US và triển khai thử nghiệm tại địa chỉ https://student.hcmus.edu.vn. Về hệ thống Student@VNUHCM-US Địa chỉ truy cập: https://student.hcmus.edu.vn. Người học (bao gồm sinh viên Đại học, học viên Cao học và Nghiên cứu...

Thông báo đăng ký môn học học phần hè chương trình cao học khóa 27/2017
Bài viết

Thông báo đăng ký môn học học phần hè chương trình cao học khóa 27/2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   THÔNG BÁO v/v đăng ký môn học học phần hè – chương trình cao học khóa 27/2017   TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO...

Đăng ký môn Thực tập phân tích dụng cụ 2 lớp cao học ngành Hóa phân tích khóa 2017
Bài viết

Đăng ký môn Thực tập phân tích dụng cụ 2 lớp cao học ngành Hóa phân tích khóa 2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    THÔNG BÁO v/v Đăng ký tín chỉ bổ sung học phần 2 chương trình cao học khóa 27/2017 (đợt 1 + đợt 2)    TRƯỜNG ĐH KHOA...

Kết quả thi đánh giá trình độ tiếng Anh hai kỹ năng Nói – Viết dành cho học viên cao học ngày 03/6/2018
Bài viết

Kết quả thi đánh giá trình độ tiếng Anh hai kỹ năng Nói – Viết dành cho học viên cao học ngày 03/6/2018

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:    97 – SĐH Thành phố. Hồ Chí Minh, ngày 19  tháng 6 năm 2018                                                              THÔNG BÁO Kết quả kỳ thi đánh giá chuẩn trình độ...