Thông báo danh sách lưu trú tại KTX135B học kỳ 2, năm học 2021-2022

Thông báo danh sách lưu trú tại KTX135B học kỳ 2, năm học 2021-2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

______________

Số: 23/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 2 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về danh sách lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo

Học kỳ 2, năm học 2021-2022

________________________

 

Nhà trường thông báo đến sinh viên có tên trong danh sách (đính kèm) lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo thời gian tiếp nhận và hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

  1. Thời gian tiếp nhận lưu trú:
  • Đợt 1: từ ngày 23/02/2022 đến ngày 04/03/2022
  • Đợt 2: từ ngày 14/03/2022 đến ngày 18/03/2022
  1. Địa điểm: KTX 135B Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp.HCM
  2. Hồ sơ cần chuẩn bị:
  • Thẻ sinh viên (SV khóa 2021 chưa có thẻ nên chỉ cần đem bản chính CCCD)
  • Ba tấm hình 2×3 (hình mới chụp)
  • 02 bản sao CMND/CCCD (đem bản chính để đối chiếu).
  • Ba tấm hình 2×3 (chụp không quá 6 tháng).
  • Lệ phí lưu trú./.

Lưu ý: Do số lượng phòng 4 giường rất hạn chế nên Nhà trường sẽ ưu tiên giải quyết cho các sinh viên khóa 2021 đến liên hệ làm thủ tục lưu trú cho tới khi hết chỗ.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với Bộ phận Quản lý KTX theo số điện thoại 0983071252 (Cô Nhung) để được hướng dẫn và giải đáp./.

 

Nơi nhận:

–         BGH (để báo cáo);

–            Sinh viên (thực hiện);

–            Lưu:  CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân