Thông báo địa điểm học cho sinh viên đại học hệ chính quy chương trình đại trà từ khóa tuyển 2021 trở về sau

Thông báo địa điểm học cho sinh viên đại học hệ chính quy chương trình đại trà từ khóa tuyển 2021 trở về sau

THÔNG BÁO

(Về địa điểm học cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy

chương trình đại trà từ khóa tuyển 2021 trở về sau)

 Căn cứ theo kế hoạch và lộ trình triển khai giảng dạy của Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là Trường) đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà;

Căn cứ theo tình hình thực tế về phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành có thể đáp ứng cho các khóa tuyển,

Nay Trường thông báo đến sinh viên trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà các khóa tuyển về địa điểm học như sau:

Kể từ năm học 2024-2025, năm học thứ 4 của khóa tuyển 2021 trở về sau vẫn học tại cơ sở Linh Trung Thành Phố Thủ Đức, TP.HCM (toàn bộ 4 năm học tại cơ sở Linh Trung).  Ngoài ra, sinh viên cần lưu ý các thông tin như sau:

  1. Các học phần thí nghiệm-thực hành sẽ được tổ chức giảng dạy tại địa điểm có bố trí phòng thí nghiệm-thực hành (phòng thí nghiệm đặt tại cơ sở nào thì sinh viên học tại cơ sở đó, sinh viên theo dõi thời khóa biểu của các Khoa).
  2. Các môn học lý thuyết của các khóa tuyển sẽ được tổ chức học tại cơ sở Linh Trung, Thành Phố Thủ Đức, TP.HCM.
  3. Khoa sẽ sắp xếp thời khóa biểu hợp lý các học phần lý thuyết và thực hành trong học kỳ để thuận tiện cho việc di chuyển của sinh viên./.

 

Nơi nhận:

–          Các đơn vị (để thực hiện);

–          Lưu: VT, P.ĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Trần Lê Quan

TB dia diem hoc _K2021 ve sau