Thông báo điều chỉnh giờ học thực hành HP Cấu trúc dữ liệu, lớp 16CTT1B, 16CTT1C

Thông báo điều chỉnh giờ học thực hành HP Cấu trúc dữ liệu, lớp 16CTT1B, 16CTT1C
Thời khóa biểu thực hành học phần Cấu trúc dữ liệu được điều chỉnh lại như sau: 
 

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Tên phòng

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

Khoa phụ trách

Tuần bd

Ngày đầu tuần

CSC10004

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

16CTT1B

cs2:NĐH4.10

6

1

2.5

CNTT

3

18/09/2017

CSC10004

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật