Thông báo điều chỉnh Lịch đăng ký học phần HK1/2018-2019

Thông báo điều chỉnh Lịch đăng ký học phần HK1/2018-2019

Vì sự cố kỹ thuật, lịch đăng ký học phần HK1/2018-2019 của sinh viên tất cả các Khoa sẽ dời lại 1 ngày so với quy định.

Thời gian cụ thể như sau:

  • Sinh viên Khoa CNTT sẽ bắt đầu ĐKHP từ 10g00 ngày 22/08/2018 đến 16g00 ngày 28/8/2018
  • Sinh viên Khoa Toán – Tin học, Khoa Sinh – Công Nghệ Sinh học sẽ bắt đầu ĐKHP từ 08g30 ngày 23/08/2018 đến 16g00 ngày 28/8/2018
  • Sinh viên các Khoa còn lại sẽ bắt đầu ĐKHP từ 08g30 ngày 24/08/2018 đến 16g00 ngày 28/8/2018

 

Đối với sinh viên K2017 sẽ do Phòng Đào tạo đăng ký, các em sinh viên chỉ đăng ký môn Anh Văn qua mạng.