Thông báo điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023 và thông tin số tiền chênh lệch học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 đối với sinh viên trình độ cao đẳng và đại học hệ chính quy, chương trình đại trà

Thông báo điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023 và thông tin số tiền chênh lệch học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 đối với sinh viên trình độ cao đẳng và đại học hệ chính quy, chương trình đại trà

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023

và thông tin số tiền chênh lệch học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023

đối với sinh viên trình độ cao đẳng và đại học hệ chính quy

chương trình đại trà

 

          Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ;

          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo về việc điều chỉnh mức học phí năm học 2022-2023 đối với một số ngành học, thông tin số tiền chênh lệch học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 và cách thức cấn trừ học phí còn dư (nếu có) đối với sinh viên (SV) trình độ cao đẳng và đại học hệ chính quy tại học kỳ 1 năm học 2022-2023 như  sau:

1. Điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023

 a/Đối với sinh viên trình độ đại học chương trình đại trà khóa tuyển 2022

– Học phí đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà (kể cả sinh viên cử nhân tài năng) được thu theo học kỳ căn cứ vào tổng số tiết của các học phần mà sinh viên đăng ký học trong học kỳ và mức thu của một tín chỉ học phí được quy định theo năm học, trong đó 15 tiết của học phần được tính là một tín chỉ học phí.

– Mức thu của một tín chỉ học phí (còn gọi là đơn giá tín chỉ học phí) được xác định căn cứ vào mức học phí theo khối ngành, lĩnh vực đào tạo, loại học phần và tổng số tín chỉ học phí toàn khóa học theo NĐ81/2021/NĐ-CP. Mức thu của một tín chỉ học phí trong năm học 2022-2023 đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà khóa tuyển 2022 theo loại học phần được điều chỉnh lại theo quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 2518/QĐ-KHTN ngày 22/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM về việc ban hành quy định thu học phí năm học 2022-2023 trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà khóa tuyển 2022 (đính kèm quyết định).

 b/ Đối với sinh viên trình độ cao đẳng và đại học chương trình đại trà khóa tuyển 2021 trở về trước

– Học phí đối với sinh viên trình độ cao đẳng và đại học hệ chính quy chương trình đại trà (kể cả sinh viên cử nhân tài năng) được thu theo học kỳ căn cứ vào tổng số tiết của các học phần mà sinh viên đăng ký học trong học kỳ và mức thu của một tín chỉ học phí được quy định theo năm học, trong đó 15 tiết của học phần được tính là một tín chỉ học phí.

– Mức thu của một tín chỉ học phí (còn gọi là đơn giá tín chỉ học phí): Mức thu học phí được điều chỉnh lại theo quy định tại Quyết định số 2517/QĐ-KHTN ngày 22/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM về việc ban hành quy định thu học phí năm học 2022-2023 trình độ cao đẳng và đại học hệ chính quy chương trình đại trà khóa tuyển 2021 trở về trước (đính kèm quyết định).

2. Thông tin số tiền chênh lệch học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 trình độ đại học

– Căn cứ vào mức thu học phí năm học 2022-2023 tại mục 1 như trên, Trường sẽ tính lại học phí HK1/2022-2023.

– SV xem học phí HK1/2022-2023 được tính lại trên hệ thống Portal trường (Dashboard / Quản lý học tập / Tra cứu học phí) chậm nhất là ngày 12/01/2023.

– Thông tin chênh lệch học phí giữa hai lần tính sẽ được thông báo qua email cá nhân của sinh viên chậm nhất là ngày 15/01/2023.

3. Cách thức cấn trừ học phí còn dư (nếu có)

– Đối với sinh viên đã hoàn thành việc nộp học phí HK1/2022-2023 cho Trường, số tiền chênh lệch học phí sẽ được cấn trừ qua HK2/2022-2023.

– Đối với sinh viên đã hoàn thành việc nộp học phí HK1/2022-2023 cho Trường nhưng không đăng ký học phần trong HK2/2022-2023, sinh viên có thể đề nghị Trường hoàn trả tiền học phí chênh lệch. Sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch – Tài chính để được hướng dẫn chi tiết./.

 

Nơi nhận:                                                                                             

– Như trên (để thực hiện);

– Lưu: VT, ĐT, KHTC, CTSV.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Lê Quan