Thông báo dời ngày học môn An toàn phòng thí nghiệm và Tin học cho Hoá học

Thông báo dời ngày học môn An toàn phòng thí nghiệm và Tin học cho Hoá học
Phòng đào tạo thông báo: 02 lớp học phần sau đây tuần sau mới bắt đầu học:
 
Mã mh Tên môn học Lớp R Số sv sosvMax tcphong Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Ngày đầu tuần
CHE00011 An toàn phòng thí nghiệm 22HOH x   120 LT cs2:F104 3 1 4 27/02/2023
CHE00012 Tin học cho Hoá học 22HOH x 140 140 LT cs2:HTB 3 1 3 27/02/2023