Thông báo đổi phòng học môn Hóa đại cương 1 và Vi tích phân 1, lớp 17HOH2

Thông báo đổi phòng học môn Hóa đại cương 1 và Vi tích phân 1, lớp 17HOH2

Phòng học môn Hóa đại cương 1 và Vi tích phân 1 thay đổi như sau:

 

Mã mh

Tên môn học

Lớp

R

Số sv

sosvMax

tcphong

Tên phòng

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

Khoa phụ trách

CHE00001

Hóa đại cương 1

17HOH2

x

132

149

LT

cs2:E206 -> F302

6

1

4

Hóa

MTH00001

Vi tích phân 1C

17HOH2

x

132

149

LT

cs2:E106 -> F302

3

1

3

Toán TH