Thông báo giờ học môn Đại số A2 và LT độ đo & xác suất lớp 17TTH

Thông báo giờ học môn Đại số A2 và LT độ đo & xác suất lớp 17TTH

Bắt đầu từ tuấn lễ 01/10/2018, TKB 2 môn học MTH10401 và MTH10402 như sau:

Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
MTH10402 Đại số A2 17TTH_1B cs2:D212 2 6 2.5
MTH10402 Đại số A2 17TTH2_1B cs2:D212 2 6 2.5
MTH10402 Đại số A2 17TTH_1A cs2:D212 2 8.5 2.5
MTH10402 Đại số A2 17TTH2_1A cs2:D212 2 8.5 2.5
MTH10402 Đại số A2 17TTH_2B cs2:D213 2 6 2.5
MTH10402 Đại số A2 17TTH2_2B cs2:D213 2 6 2.5
MTH10402 Đại số A2 17TTH_2A cs2:D213 2 8.5 2.5
MTH10402 Đại số A2 17TTH2_2A cs2:D213 2 8.5 2.5
MTH10402 Đại số A2 17TTH_1TN cs2:NĐH7.4 7 1 2.5
             
MTH10401 Lý thuyết độ đo và xác suất 17L_1A cs2:D207 2 6 2.5
MTH10401 Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH_1A cs2:D207 2 6 2.5
MTH10401 Lý thuyết độ đo và xác suất 17L_1B cs2:D207 2 8.5 2.5
MTH10401 Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH_1B cs2:D207 2 8.5 2.5
MTH10401 Lý thuyết độ đo và xác suất 17L_2A cs2:D208 2 6 2.5
MTH10401 Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH_2A cs2:D208 2 6 2.5
MTH10401 Lý thuyết độ đo và xác suất 17L_2B cs2:D208 2 8.5 2.5
MTH10401 Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH_2B cs2:D208 2 8.5 2.5
MTH10401 Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH_1TN cs2:NĐH7.4 7 3.5 2.5