Thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Kim Ngọc

Thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Kim Ngọc

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :  73/SĐH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  03  tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

v/v Hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT

  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN- ĐHQG.HCM THÔNG BÁO

  

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS. Nguyễn Kim Ngọc, ngành Đại số và lý thuyết số, với đề tài: “Các nhóm con tự do trong vành chia” vào lúc 15g00, ngày 04/5/2018 sẽ tạm hoãn và chuyển sang tháng 6/2018.

Lý do: 1 thành viên Hội đồng đang nhập viện.

Ngày họp Hội đồng chính thức sẽ được cập nhật vào giữa tháng 5/2018

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

 (đã ký)

 

Đặng Thị Phương Thảo