Thông báo hoàn trả phí BHYT năm 2018

Thông báo hoàn trả phí BHYT năm 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_______________

Số:  2/TB-KHTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TP. HCM, ngày 02 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

v/v Hoàn trả phí BHYT năm 2018

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách được hoàn trả phí Bảo hiểm y tế năm 2018 như sau:

  1. Sinh viên xem danh sách trong file đính kèm (Danh sách hoàn trả phí BHYT năm 2018)
  2. Sinh viên cung cấp hoặc điều chỉnh số CMND, số tài khoản ngân hàng từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/01/2018 tại Phòng Công tác Sinh viên cả 2 cơ sở.
  3. Lưu ý: số tài khoản cung cấp phải là tài khoản do chính sinh viên là đứng tên.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam

(đã ký)

 

 

 

 

–