Thông báo học bổng Đạm Cà Mau năm 2019

Thông báo học bổng Đạm Cà Mau năm 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    75   /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Đạm Cà Mau năm 2019

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên thuộc các khối ngành liên quan đến nông nghiệp, trồng trọt, sinh học ứng dụng.
 • Chưa nhận học bổng thường kỳ của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong năm học 2019-2020.

Đối với sinh viên năm thứ nhất: Đạt một hoặc cả hai điều kiện sau

 • Có thành tích tốt trong Kỳ thi PTTH hoặc Kỳ thi Đánh giá năng lực (xét từ cao đến thấp);
 • Gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo.

Đối với sinh viên năm thứ hai và thứ ba: Đạt một trong hai điều kiện sau

 • Học lực khá trở lên và Gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo.
 • Học lực xuất sắc.

Đối với sinh viên có thành tích tốt trong tham gia các hoạt động khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học: Đạt một trong hai điều kiện sau

 • Có ý tưởng được công nhận hoặc đạt từ giải Khuyến khích trở lên trong các cuộc thi Khởi nghiệp cáp Tỉnh/ Quốc gia.
 • Có đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp đạt giải cấp Bộ trở lên trong và ngoài nước.
 1. Giá trị học bổng: 7.000.000 vnđ / suất
 2. Hồ sơ xin học bổng
 • Đơn xin cấp học bổng (không có mẫu);
 • Sơ yếu lý lịch (không cần chứng thực);
 • Bản photo Chứng minh nhân dân và Thẻ sinh viên (không cần chứng thực);
 • Bản photo các minh chứng đạt tiêu chuẩn nhận học bổng (không cần chứng thực).
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 18/09/2019 tại Phòng Công tác Sinh viên.

Thời gian: sáng từ 8g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00./.

 

           

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương