Thông báo học bổng Đồng Hành ki 38 – Học kì 2 năm học 2019-2020

Thông báo học bổng Đồng Hành ki 38 – Học kì 2 năm học 2019-2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 

Số:   26   /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Đồng Hành kì 38 – Học kì 2 năm học 2019-2020

_______________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên bậc Đại học hoặc Cao đẳng khóa 2018, 2019 , có tư cách đạo đức tốt;
 • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn;
 • Học lực từ khá trở lên;
 • Chưa nhận học bổng của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong năm học 2019-2020.
 1. Giá trị học bổng:

3.000.000đ – 4.000.000đ / suất/ SV. Các bạn đã được xét trao học bổng những lần trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ để được xét trao học bổng trong học kỳ này nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

Lưu ý: sinh viên cam kết gửi kết quả học tập của hai kì học tiếp theo cho Đồng Hành sau khi nhận được học bổng.

 1. Hồ sơ xin học bổng

Hồ sơ trực tuyến: Truy cập vào trang web https://donghanh.net, mục “Nộp hồ sơ trực tuyến” và hoàn thành hồ sơ trước 23h59 ngày 28/05/2020.

 1. Kết quả học bổng

Kết quả học bổng sẽ được thông báo tại các trường và tại trang web https://donghanh.net dự kiến vào cuối tháng 7. Thời gian và hình thức trao học bổng sẽ được thông báo sau.

 • Sinh viên truy cập vào trang web https://donghanh.net để được hướng dẫn cụ thể hơn trong quá trình làm hồ sơ.
 • Các bạn sinh viên sẽ tìm thấy câu trả lời cho hầu hết câu hỏi tại https://donghanh.net/hoidap/ . Nếu vẫn không tìm thấy câu trả lời, các bạn có thể gửi thắc mắc của mình tới contact@donghanh.net
 • Ngoài ra, sinh viên có thể cập nhật thông tin và trực tiếp đặt câu hỏi tại nhóm “Dong-Hanh Scholarship Association” của quỹ trên facebook./.

 

           

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương