Thông báo học bổng Lawrence S.Ting năm học 2020-2021

Thông báo học bổng Lawrence S.Ting năm học 2020-2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    16    /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Lawrence S. Ting – Năm học 2020-2021

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên đại học hệ chính quy các khóa 2017, 2018, 2019; có tư cách đạo đức tốt.
 • Sinh viên có điểm trung bình học kì 1 năm học 2019-2020 từ 7.0 trở lên.
 • Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của địa phương);
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2019-2020 từ loại Khá trở lên.
 1. Số lượng – Giá trị học bổng

Số lượng 13 suất, mỗi suất học bổng có giá trị 14.000.000 đ, học bổng được chia làm 2 học kỳ, mỗi học kỳ 7.000.000đ. Tiền học bổng sẽ được chuyển hàng tháng (mỗi tháng 1.4 triệu đồng) thông qua Ngân hàng Ngoại thương.

 1. Nghĩa vụ của sinh viên được cấp học bổng
 • Các sinh viên được nhận học bổng vào cuối học kì 1 năm học 2020 – 2021 (cuối tháng 1/2021) phải nộp bản thành tích học tập và giấy xác nhận có tham gia công tác xã hội học kì 1 về cho Phòng CTSV. Nếu các em SV thành tích học kì 1 không đạt, Quỹ Lawrence S.Ting sẽ ngưng xét phát phần học bổng học kì 2.
 • Sinh viên được cấp học bổng phải có trách nhiệm tích cực tham gia các hoạt động do Quỹ tổ chức.
 1. Hồ sơ xin học bổng
 • 02 đơn xin cấp học bổng (01 bản tiếng Anh (theo mẫu) và 01 bản tiếng Việt (theo mẫu), có dán hình (ghi đầy đủ các hạng mục trong đơn mẫu); đồng thời gửi file mềm 2 đơn này đến email của Phòng CTSV: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn, nội dung tiêu đề: MSSV_Đơn xét tuyển học bổng Lawrence S.Ting năm học 2020-2021;
 • Bảng điểm học tập học kì 1 năm học 2019-2020 (có xác nhận của Trường);
 • 01 bản tự thuật về bản thân bằng tiếng Anh (sinh viên tự viết, ghi rõ lý lịch bản thân, cảm tưởng và nguyện vọng của mình);
 • 02 thư giới thiệu của 2 thầy cô của Trường (có xác nhận của Trường).
 • 01 bản thành tích của bản thân về hoạt động phục vụ xã hội (có xác nhận của tổ chức từ thiện hoặc của đơn vị tổ chức);
 • 01 bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về các hoạt động của Quỹ HTCĐ Lawrence S.Ting (tham khảo trong trang web của Quỹ: lawrencestingfund.org) .
 • Bản sao sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của địa phương.
 1. Thời gian nhận hồ sơ

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/5/2020: Sinh viên nộp hồ sơ tại Phòng Công tác sinh viên ở cả 2 cơ sở.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00./.

 

 

           

Nơi nhận:

–                                        BGH (để báo cáo);

–                                        BCN các Khoa;

–                                        Đoàn TN, Hội SV;

–                                        Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương