Thông báo học bổng Lương Định Của dành cho sinh viên quê hương Sóc Trăng năm học 2020 – 2021

Thông báo học bổng Lương Định Của dành cho sinh viên quê hương Sóc Trăng năm học 2020 – 2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    99   /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Học bổng Lương Định Của năm học 2020 – 2021

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên quê hương Sóc Trăng đang theo học tại Trường;
 • Sinh viên khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập; hoàn cảnh được thể hiện qua nhà ở, thu nhập hàng ngày, tháng, công việc của cha, mẹ, anh chị em và chính bản thân sinh viên, những khó khăn làm hạn chế đến việc học tập của cá nhân;
 • Xếp loại học tập năm học 2019 – 2020 từ khá trở lên, xếp loại rèn luyện năm học 2019 – 2020 từ loại tốt trở lên;
 • Ưu tiên những sinh viên đã nhận học bổng Lương Định Của năm học 2019 – 2020.
 1. Giá trị học bổng: 3.000.000 đ / suất
 2. Hồ sơ xin học bổng
 • Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu);
 • Bảng điểm học tập và rèn luyện năm học 2019 – 2020;
 • Photo bằng khen, giấy khen (nếu có);
 • Photo sổ hộ nghèo hoặc giấy xác nhận gia đình khó khăn.

Tất cả hồ sơ cho vào túi đựng hồ sơ.

 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 16g00 ngày 24/12/2020 tại Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.

Thời gian: sáng từ 8g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g00./.

 

           

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương