Thông báo học bổng Mitsubishi UFJ năm 2018

Thông báo học bổng Mitsubishi UFJ năm 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    76    /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm 2018

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2015 hoặc 2016, có tư cách đạo đức tốt.
 • Sinh viên có điểm trung bình năm học 2017-2018 từ 8.0 trở lên, ưu tiên các sinh viên đã nhận học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm học 2016-2017;
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2017-2018 từ 80 điểm trở lên;
 • Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2018 – 2019.
 1. Số lượng – Giá trị học bổng

Số lượng 10 suất, mỗi suất học bổng có giá trị 340 USD.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Phiếu thông tin (Data Sheet): có dán ảnh 3×4 chụp không quá 06 tháng (theo mẫu file đính kèm, chữ viết rõ ràng). Lưu ý: địa chỉ email cần viết chính xác, rõ ràng và có tính lâu dài;
 • Bảng điểm học tập năm học 2017-2018 (cả năm);
 • Bảng photo các giấy khen, chứng nhận về thành tích (nếu có).
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ tại Phòng Công tác Sinh viên cơ sở 1 (Quận 5) trước ngày 31/8/2018.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g30./.

 

           

Nơi nhận:

–                                        BGH (để báo cáo);

–                                        BCN các Khoa;

–                                        Đoàn TN, Hội SV;

–                                        Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương