Thông báo học bổng Ninh Thuận năm 2018

Thông báo học bổng Ninh Thuận năm 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    139  /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Ninh Thuận năm 2018

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Thuận, có tư cách đạo đức tốt;
 • Sinh viên có điểm trung bình năm học 2017-2018 từ 8.0 trở lên;
 • Có hoàn cảnh khó khăn: hộ nghèo/hộ cận nghèo/khó khăn, mồ côi, khuyết tật…;
 • Đã tham gia ít nhất 01 hoạt động vì cộng đồng;
 • Điểm rèn luyện năm học 2017-2018 từ 85 điểm trở lên;
 • Ưu tiên sinh viên đang nội trú tại Ký túc xá ĐHQG-HCM.
 • Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2018 – 2019.
 1. Số lượng – Giá trị học bổng

3 suất, mỗi suất học bổng có giá trị 9.000.000 VNĐ.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Phiếu thông tin cá nhân theo mẫu;
 • Bảng điểm học tập và rèn luyện năm học 2017-2018;
 • Bản sao các giấy khen, chứng nhận giải thưởng, danh hiệu về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động – phong trào;
 • Giấy xác nhận hộ nghèo hoặc xác nhận gia đình khó khăn (có xác nhận của chính quyền địa phương);
 • Bản sao chứng minh nhân dân và hộ khẩu thường trú.
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 28/11/2018 (Thứ tư) tại Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00./.

 

           

Nơi nhận:

–                                        BGH (để báo cáo);

–                                        Đoàn TN, Hội SV;

–                                        BCN các Khoa;

–                                        Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương