Thông báo học các môn thực hành theo hình thức online thuộc khóa 2020 – ĐHCQ

Thông báo học các môn thực hành theo hình thức online thuộc khóa 2020 – ĐHCQ
Phòng Đào tạo thông báo các môn thực hành thuộc K2020 học theo hình thức trực tuyến theo lịch học như sau:
 
nh hk Khóa Loại lớp Mã mh Tên môn học Ghi chú
20-21 2 2020 TH MTH00082 Thực hành Vi tích phân 2B học online từ 31/05/2021
20-21 2 2020 TH MTH00083 Thực hành Đại số tuyến tính học online từ 31/05/2021
20-21 2 2020 TH MTH00084 Thực hành đại số đại cương học online từ 31/05/2021
20-21 2 2020 nTH MTH00055 Cơ sở lập trình học LT+TH online từ 31/05/2021
20-21 2 2020 nTH CSC10002 Kỹ thuật lập trình học LT+TH online từ 31/05/2021
20-21 2 2020 nTH OMH10003 Lập trình ứng dụng học LT+TH online từ 31/05/2021
20-21 2 2020 nTH CSC00004 Nhập môn Công nghệ Thông tin học LT+TH online từ 31/05/2021
20-21 2 2020 nTH CHE00012 Tin học cho Hoá học học online từ 14/06/2021