Thông báo học môn Tinh thể – khoáng vật lớp 17DCH

Thông báo học môn Tinh thể – khoáng vật lớp 17DCH

Phòng đào tạo thông báo lớp 17DCH bắt đầu học môn Tinh thể – khoáng vật vào ngày 03/02/2018.

Mã mh

Tên môn học

Lớp

tcphong

Tên phòng

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

Khoa phụ trách

Ngày đầu tuần

GEO10004

Tinh thể – khoáng vật

17DCH1

LT

cs2:E306

7

3.5

2.5

Địa chất

29/01/2018