Thông báo hủy các học phần thực hành học trực tiếp tại Trường HK1/2021-2022 khóa tuyển 2020 và 2021

Thông báo hủy các học phần thực hành học trực tiếp tại Trường  HK1/2021-2022 khóa tuyển 2020 và 2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: ……../TB-KHTN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc hủy các học phần thực hành học trực tiếp tại Trường

 học kỳ 1 năm học 2021-2022 khóa tuyển 2020 và 2021

 sinh viên bậc đại học hệ chính quy

           Nhằm đảm bảo phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên khóa tuyển 2020 và 2021 bậc đại học hệ chính quy về việc việc hủy các học phần thực hành học trực tiếp tại Trường học kỳ 1 năm học 2021-2022 gồm các học phần như sau:   

Nh

hk

Khóa

Loại lớp

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Ghi chú

21-22

1

2021

TH

BIO00081

Thực tập Sinh đại cương 1

21CSH1

 

21-22

1

2021

TH

BIO00081

Thực tập Sinh đại cương 1

21CSH2

 

21-22

1

2021

TH

BIO00081

Thực tập Sinh đại cương 1

21SHH1

 

21-22

1

2021

TH

BIO00081

Thực tập Sinh đại cương 1

21SHH2

 

21-22

1

2020

TH

BIO10020

Thực tập Vi sinh

20SHH

 

21-22

1

2020

TH

BIO10022

Thực tập Sinh học phân tử đại cương

20SHH

 

21-22

1

2020

TH

BTE10008

Thực tập Sinh hóa

20CSH

 

21-22

1

2020

TH

CHE00081

Thực hành Hóa đại cương 1

20CVL1

 

21-22

1

2020

TH

CHE00081

Thực hành Hóa đại cương 1

20DCH1

 

21-22

1

2020

TH

CHE00081

Thực hành Hóa đại cương 1

20KVL1

 

21-22

1

2020

TH

CHE00082

Thực hành Hóa đại cương 2

20CMT1

 

21-22

1

2020

TH

CHE00082

Thực hành Hóa đại cương 2

20KMT1

 

21-22

1

2020

TH

CHE00083

Thực tập Hóa phân tích

20CMT1

 

21-22

1

2020

TH

CHE00083

Thực tập Hóa phân tích

20KMT1

 

21-22

1

2020

TH

ETC00082

Thực hành điện tử tương tự và số

20DTV

 

21-22

1

2020

TH

PHY00081

Thực hành Vật lý đại cương

20CVL1

 

21-22

1

2020

TH

PHY00081

Thực hành Vật lý đại cương

20HOH

 

21-22

1

2020

TH

PHY00081

Thực hành Vật lý đại cương

20KVL1

 

21-22

1

2020

TH

PHY00081

Thực hành Vật lý đại cương

20TTH_

 

21-22

1

2020

TH

PHY10002

Thực hành vật lý cơ sở

20KTH1

 

21-22

1

2020

TH

PHY10002

Thực hành vật lý cơ sở

20VLH1

 

21-22

1

2020

TH

PHY10002

Thực hành vật lý cơ sở

20VYK1

 

Lưu ý:

  • Sinh viên kiểm tra lại kết quả đăng ký học phần HK1/2021-2022 trên hệ thống Portal.
  • Các học phần này sẽ được Khoa mở lớp và hướng dẫn sinh viên đăng ký học ở các học kỳ tiếp theo.

                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                  Trưởng Phòng Đào tạo