Thông báo hủy học phần Tin học cho hóa học – HK2/2019-2020

Thông báo hủy học phần Tin học cho hóa học – HK2/2019-2020

Vì lý do khách quan, các lớp học phần sau bị hủy:

nh hk Khóa Loại lớp Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách
19-20 2 2019 LT CHE00012 Tin học cho Hoá học 19HOH cs2:E205 5 6 3 Hóa học
19-20 2 2019 nTH CHE00012 Tin học cho Hoá học 19HOH_1 cs2:PMT_NĐH4.2 5 1 2.5 Hóa học
19-20 2 2019 nTH CHE00012 Tin học cho Hoá học 19HOH_2 cs2:PMT_NĐH4.2 5 3.5 2.5 Hóa học
19-20 2 2019 nTH CHE00012 Tin học cho Hoá học 19HOH_3 cs2:PMT_NĐH4.2 5 6 2.5 Hóa học
19-20 2 2019 nTH CHE00012 Tin học cho Hoá học 19HOH_4 cs2:PMT_NĐH4.2 5 8.5 2.5 Hóa học
19-20 2 2019 nTH CHE00012 Tin học cho Hoá học 19HOH_5 cs2:PMT_NĐH4.1 5 1 2.5 Hóa học
19-20 2 2019 nTH CHE00012 Tin học cho Hoá học 19HOH_6 cs2:PMT_NĐH4.1 5 3.5 2.5 Hóa học