Thông báo kết quả chính thức HBKK HK1/22-23 Khoa Hóa học, Điện tử-Viễn thông, Sinh học-CNSH (CTĐA)

Thông báo kết quả chính thức HBKK HK1/22-23 Khoa Hóa học, Điện tử-Viễn thông, Sinh học-CNSH (CTĐA)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

__________________

Số: 131/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Kết quả chính thức học bổng khuyến khích HK1/2022-2023 dành cho SV Chương trình Đề án

Khoa Hóa học, Khoa Điện tử-Viễn thông, Khoa Sinh học-Công nghệ Sinh học

_________________________

 

        Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách chính thức SV các Chương trình Đề án (CTĐA) Khoa Hóa học, Khoa Điện tử-Viễn

thông, Khoa Sinh học-CNSH được xét cấp Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau:

1. Danh sách sinh viên chính thức được xét cấp học bổng khuyến khích:

  • DSSV các CTĐA nhận HBKK Khoa Công nghệ Thông tin: chưa xét
  • DSSV các CTĐA nhận HBKK Khoa Hóa học: xem tại đây
  • DSSV các CTĐA nhận HBKK Khoa Điện tử-Viễn thông: xem tại đây
  • DSSV các CTĐA nhận HBKK Khoa Sinh học-CNSH: xem tại đây
  • DSSV các CTĐA nhận HBKK Khoa Môi trườngchưa xét

2. Thông tin nhận học bổng khuyến khích:

     Phòng Công tác Sinh viên sẽ gửi email xác nhận lại thông tin nhận học bổng (số tài khoản, ngân hàng). Sinh viên kiểm tra Email Sinh viên để biết

được thông tin nhận học bổng.

3. Hình thức trao học bổng khuyến khích: chuyển khoản.

     Sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng khuyến khích học vui lòng theo dõi thông báo tiếp theo trên website Trường để biết thời điểm

chuyển khoản học bổng.

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân