Thông báo kết quả chính thức HBKK HK3/22-23 Khoa Hóa học, Môi trường, Điện tử-Viễn thông, Sinh học-CNSH (CTĐA)

Thông báo kết quả chính thức HBKK HK3/22-23 Khoa Hóa học, Môi trường, Điện tử-Viễn thông, Sinh học-CNSH (CTĐA)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

__________________

Số: 461/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Kết quả chính thức học bổng khuyến khích học tập HK3/2022-2023 dành cho SV các Chương trình Đề án

_________________________

 

       Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo danh sách chính thức SV các Chương trình Đề án (CTĐA) Khoa Hóa học, Khoa Môi trường, Khoa Điện tử-Viễn thông, Khoa Sinh học-CNSH được xét cấp Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 3 năm học 2022-2023 như sau:

  1. Căn cứ: Quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập ban hành kèm theo quyết định số 423/QĐ-KHTN ngày 16/3/2023 của Hiệu trường Trường ĐH KHTN: Xem tại đây
  2. Danh sách sinh viên chính thức được xét cấp học bổng khuyến khích HK3/22-23:
  • DSSV các CTĐA nhận HBKK Khoa Công nghệ Thông tin: Chưa xét
  • DSSV các CTĐA nhận HBKK Khoa Hóa học: Xem tại đây
  • DSSV các CTĐA nhận HBKK Khoa Điện tử-Viễn thông: Xem tại đây
  • DSSV các CTĐA nhận HBKK Khoa Sinh học-CNSH: Xem tại đây
  • DSSV các CTĐA nhận HBKK Khoa Môi trường: Xem tại đây
  1. Thông tin nhận học bổng:

       Phòng Công tác Sinh viên sẽ gửi email xác nhận lại thông tin nhận học bổng (số tài khoản, ngân hàng). Sinh viên kiểm tra Email Sinh viên để biết được thông tin nhận học bổng.

  1. Hình thức nhận học bổng: Chuyển khoản.

       Sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập HK3/22-23 dành cho SV các CTĐA vui lòng theo dõi thông báo tiếp theo trên website Trường để biết thời điểm chuyển khoản học bổng.

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân