Thông báo kết quả chính thức học bổng khuyến khích HK2/2017-2018

Thông báo kết quả chính thức học bổng khuyến khích HK2/2017-2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

__________________

Số: 150/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết quả chính thức học bổng khuyến khích HK2/2017-2018

_________________________

 

    Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách sinh viên chính thức được cấp học bổng khuyến khích học kỳ 2/2017-2018 và điểm chuẩn

cấp học bổng mới như sau:

Điểm xét học bổng mới:

Ngành

Khóa 2014

Khóa 2015

Khóa 2016

Khóa 2017

Tổng số suất

Toán

8.67

8.63

8.55

8.06

48

Công nghệ Thông tin

8

8.08

8.43

8.53

115

Vật lý

8.11

8.04

8.43

7.81

31

Hóa

8.07

7.58

8.02

7.97

52

Sinh

8.3

7.79

7.32

7.13

63

Địa chất

8.59

7.62

7.75

7.25

23

Khoa học Môi trường

8.47

7.82

8.09

7.58

36

Công nghệ Sinh học

8.53

8.33

7.98

8.03

42

Khoa học Vật liệu

7.5

7.98

7.73

7.12

41

Điện tử Viễn thông

8.56

8.21

8.18

7.79

38

Hải dương học

8.29

8.19

7.14

7.16

10

Công nghệ Môi trường

8.07

8

8.06

7.92

23

Kỹ thuật Hạt nhân

9

9.15

8.79

8.07

6

Bậc Cao đẳng

8.92 

7.58

7.42

7.97

64

 

    Danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học kỳ 2/2017-2018 bậc Đại học, Cao đẳng:

    Sau thời gian khiếu nại học bổng khuyến khích và rà soát lại điểm xét học bổng, Nhà trường thông báo danh sách sinh viên có trong danh sách dự

kiến nhưng không được cấp học bổng: Xem tại đây

Sinh viên theo dõi thông báo chuyển học bổng trên website trường.

 

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN 

(Đã ký) 

Trần Vũ