Thông báo kết quả chọn ứng viên chương trình KIT Biotech & IT Spring School 2019 tại Nhật Bản