Thông báo kết quả danh sách sinh viên lưu trú KTX 135B năm học 2018 – 2019

Thông báo kết quả danh sách sinh viên lưu trú KTX 135B năm học 2018 – 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

______________

Số:  62/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Tp.HCM, ngày 04 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về danh sách lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1

Năm học 2018 – 2019

________________________

 

Nhà trường thông báo đến sinh viên có tên trong danh sách (đính kèm) lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo thời gian tiếp nhận và hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

  1. Thời gian tiếp nhận lưu trú:
  • Đối với sinh viên đăng ký lưu trú từ ngày 01/08/2018: từ ngày 16/07 đến ngày 03/08/2018.
  • Đối với sinh viên đăng ký lưu trú từ ngày 01/09/2018: từ ngày 27/08 đến ngày 15/09/2018.
  1. Địa điểm: KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp.HCM
  2. Hồ sơ cần chuẩn bị:
  • Thẻ sinh viên
  • Giấy CMND + 1 bảng photo CMND (không cần công chứng)
  • Ba tấm hình 2×3 (hình mới chụp)
  • Lệ phí lưu trú./.

 

Nơi nhận:

–       BGH (để báo cáo);

–            BCN các Khoa;

–            Sinh viên (thực hiện);

–            Lưu:  CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Trần Vũ