Thông báo kết quả dự kiến học bổng CTĐA Khoa Công nghệ Thông tin HK3/20-21

Thông báo kết quả dự kiến học bổng CTĐA Khoa Công nghệ Thông tin HK3/20-21

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

__________________

Số: 57/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Kết quả dự kiến học bổng dành cho SV Chương trình Đề án Khoa Công nghệ Thông tin

học kỳ 3, năm học 2020-2021

_________________________

 

   Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách dự kiến sinh viên các Chương trình Đề án Khoa Công nghệ Thông tin được xét

cấp Học bổng khuyến khích học kỳ 3, năm học 2020-2021 như sau:

1. Căn cứ xét học bổng:

2. Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích:

  • DSSV các CTĐA nhận HBKK Khoa Công nghệ Thông tin: xem tại đây

3. Thời gian cung cấp hoặc điều chỉnh số tài khoản:

     Sinh viên phải cung cấp số tài khoản hoặc điều chỉnh số tài khoản (đối với SV đã có số tài khoản trong danh sách đính kèm) cho Phòng

Công tác Sinh viên qua link: https://forms.office.com/r/7yJtLfyqeW từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/06/2022.

     Sinh viên lưu ý số tài khoản phải do sinh viên đứng tên chủ tài khoản thì mới chuyển được học bổng.

4. Hình thức trao học bổng khuyến khích: chuyển khoản.

    Đề nghị các sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định.

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân