Thông báo kết quả dự kiến SV được xét cấp học bổng khuyến khích HK2/2016-2017

Thông báo kết quả dự kiến SV được xét cấp học bổng khuyến khích HK2/2016-2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

__________________

Số: 110/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Dự kiến kết quả học bổng khuyến khích HK2/2016-2017

_________________________

 

     Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách SV dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích học kỳ 2/2016-2017 như sau:

  1. Căn cứ và mức điểm được xét cấp HBKK HK2/2016-2017:
  • Căn cứ quyết định số 169/QĐ-KHTN-CTSV ngày 03/02/2016 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên và Quy định kèm theo Quyết định này;
  • Căn cứ vào kết quả học tập HK1/2016-2017, kết quả rèn luyện HK1/2016-2017

      Mức điểm tối thiểu và số suất học bổng được cấp trong học kỳ như sau:

 Ngành

Khóa 2013

Khóa 2014

Khóa 2015

Khóa 2016

Tổng số suất

Toán

8.55

8

8.07

8.14

58

CNTT

8

8.02

8

8

100

Vật lý

8.11

8.14

8.05

8.23

51

Hóa

8

8.02

8.13

8.09

58

Sinh

7.48

7.5

8

7.57

65

Địa chất

8.36

8.53

7.97

7.4

33

KHMT

8.09

8

8.38

7.88

41

CNSH

8.08

8

7.75

8.37

47

KHVL

7.16

7

7.47

7

31

ĐTVT

8.11

8

8

8

39

HDH

7.5

7.45

8.16

7.94

12

CNMT

7.77

7.85

7.78

7.53

29

KTHN

9.32

8.62

9.06

8.43

8

Bậc CĐ

 

7.22

7.18

7.18

84

 

  1. Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích:

    Danh sách SV dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích bậc ĐH (File danh sách bậc ĐH đính kèm)

    Danh sách SV dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích bậc CĐ (File danh sách bậc CĐ đính kèm)

  1. Thời gian khiếu nại:

    Sinh viên có thắc mắc về học bổng khuyến khích liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên (ở cả 02 cơ sở) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/12/2017. Sau thời gian trên nhà trường không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến học bổng khuyến khích học kỳ 2/2016 – 2017.

  1. Hình thức và thời điểm dự kiến trao học bổng khuyến khích:

    Hình thức trao học bổng: chuyển khoản.

    Trường hợp sinh viên cung cấp hay điều chỉnh số tài khoản, SV liên hệ Phòng Công tác Sinh viên trước ngày 11/12/2017.

    Sinh viên theo dõi thông báo chuyển khoản học bổng từ ngày 25/12/2017.

    Đề nghị các sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định.

 

Nơi nhận:

–         Ban Giám Hiệu;

–         BCN các Khoa;

–         Đoàn TN, Hội SV;

–         Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Văn Chí Nam