Thông báo kết quả học bổng chuyển tiếp sinh cho học viên cao học Khóa 2020 năm học 2020-2021

Thông báo kết quả học bổng chuyển tiếp sinh cho học viên cao học Khóa 2020 năm học 2020-2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

__________________

Số: 113/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2021

 

 

    

THÔNG BÁO

Kết quả học bổng chuyển tiếp sinh cho học viên cao học Khóa 2020

 năm học 2020-2021

_________________________

 

         Căn cứ Quyết định số 894/QĐ-KHTN ngày 12/08/2020 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định xét cấp học bổng chuyển tiếp sinh dành cho học viên cao học thuộc diện xét tuyển thẳng vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và Quy định kèm theo Quyết định này; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách học viên cao học thuộc đối tượng chuyển tiếp sinh Khóa 2020 được xét cấp học bổng năm thứ 1, năm học 2020-2021 theo danh sách như sau:

Danh sách: xem tại đây

Hình thức nhận học bổng: chuyển khoản.

Các học viên có tên trong danh sách nhận học bổng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên để cung cấp thông tin nhận học bổng hoặc cung cấp thông tin online qua link sau: https://bit.ly/323PPR0

Thông tin cần cung cấp: [CMND/CCCDSTKNGÂN HÀNGCHI NHÁNH]

Thời gian cung cấp thông tin: Từ ngày ra thông báo đến ngày 13/12/2021

Đề nghị các học viên thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định.

 


 

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

(Đã ký) 

Trần Vũ