Thông báo Kết quả học bổng dành SV Chương trình Đề án khoa Hóa học, Khoa SH-CNSH

Thông báo Kết quả học bổng dành SV Chương trình Đề án khoa Hóa học, Khoa SH-CNSH

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách SV Chương trình Đề án khoa Hóa học, Khoa SH-CNSH được xét cấp học bổng khuyến khích như sau:

  1. Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích:

Danh sách SV dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích HK 2, 3/2020-2021: https://bit.ly/3fFHhqR

STT

NGÀNH

KHÓA

Điểm trung bình xét HB

Điểm rèn luyện xét HB

Tên HB

1.       

Sinh học

2019, 2020

HK2/2020-2021

HK1/2020-2021

HK2/2020-2021

2.       

CNSH

2018, 2019, 2020

HK2/2020-2021

HK1/2020-2021

HK2/2020-2021

3.       

CNKT Hóa

2018

HK2/2020-2021

HK1/2020-2021

HK3/2020-2021

4.       

CNKT Hóa

2019, 2020

HK2/2020-2021

HK1/2020-2021

HK2/2020-2021

5.       

CLC Hóa

2019, 2020

HK2/2020-2021

HK1/2020-2021

HK2/2020-2021

6.       

Hóa VP

2020

HK2/2020-2021

HK1/2020-2021

HK2/2020-2021

7.       

Hóa VP

2017, 2018, 2019

HK2/2020-2021

HK1/2020-2021

HK3/2020-2021

 

SV khóa 2017 các ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa và Công nghệ Sinh học không được xét cấp học bổng HK2/2020-2021 do không có sinh viên đủ điều kiện xét học bổng.

  1. Thời gian khiếu nại, thắc mắc:

Sinh viên gởi đến địa chỉ email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/01/2022.

  1. Hình thức trao học bổng khuyến khích: chuyển khoản.

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

P. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Nguyễn Thị Ngọc Hân

(đã ký)