Thông báo kết quả học bổng năm học 2020-2021 của Chương trình đề án Khoa Hóa học, Khoa Công nghệ thông tin