Thông báo kết quả học bổng Nguyễn Văn Đến lần XIV năm 2020

Thông báo kết quả học bổng Nguyễn Văn Đến lần XIV năm 2020

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ

HỌC BỔNG NGUYỄN VĂN ĐẾN

LẦN XIV – NĂM 2020

 

  1. KẾT QUẢ XÉT TRAO HỌC BỔNG:

Các sinh viên có tên sau được xét trao học bổng Nguyễn Văn Đến lần 14 – năm 2020:

STT

Họ tên

MSSV

Ngành/khoa

Mức học bổng

1

Đinh Thị Quỳnh Như

1723035

Vật lý – VLKT

5.000.000đ

2

Trương Minh Tâm

18230011

VL – VLKT

5.000.000đ

3

Nguyễn Y Phụng

1713110

VL – VLKT

5.000.000đ

4

Trần Ngọc Ánh

19200242

ĐT-VT

5.000.000đ

5

Nguyễn Anh Duy

1723014

VL – VLKT

5.000.000đ

6

Cao Thị Bảo Trân

1719209

VL – VLKT

2.500.000đ

7

Nguyễn Văn Thắng

19200483

ĐTVT

2.500.000đ

 

  1. TỔ CHỨC LỄ TRAO HỌC BỔNG:

Lễ trao học bổng Nguyễn Văn Đến lần 14 – năm 2020 diễn ra vào thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

  • Thời gian: 10h00 ngày 10/11/2020 (thứ ba)
  • Địa điểm: Phòng I11, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ

Đề nghị sinh viên tham dự lễ mặc trang phục nghiêm túc và mang theo thẻ sinh viên

                                                                                                 BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ

                                                                                                     TRƯỞNG BAN

 

  

                                                                                                    TRẦN CAO VINH