Thông báo kết quả học bổng SV Chương trình Đề án khoa Hóa học, Khoa SH-CNSH

Thông báo kết quả học bổng SV Chương trình Đề án khoa Hóa học, Khoa SH-CNSH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

__________________

Số: 109/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Kết quả học bổng dành cho SV Chương trình Đề án khoa Hóa học, Khoa Sinh học-CNSH

_________________________

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách SV Chương trình Đề án khoa Hóa học, Khoa Sinh học-CNSH được xét cấp học bổng khuyến

khích HK1, 2/2019-2020 và HK1/2020-2021, học bổng năm học 2019-2020 như sau:

1. Căn cứ xét học bổng:

2. Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích, học bổng năm học:

3. Thời gian cung cấp hoặc điều chỉnh số tài khoản:

Sinh viên phải cung cấp số tài khoản hoặc điều chỉnh số tài khoản (đối với SV đã có số tài khoản trong danh sách đính kèm) cho Phòng Công tác

Sinh viên qua link: shorturl.at/qwU01 từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/12/2020. Sinh viên lưu ý số tài khoản phải do sinh viên đứng tên chủ tài

khoản thì mới chuyển được học bổng

4. Hình thức trao học bổng khuyến khích: chuyển khoản.

Đề nghị các sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định.

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

P. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân