Thông báo kết quả học bổng SV Chương trình Đề án Khoa SH-CNSH

Thông báo kết quả học bổng SV Chương trình Đề án Khoa SH-CNSH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

__________________

Số: 09/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Kết quả học bổng NH 2019-2020 dành SV Chương trình Đề án Khoa SH-CNSH

_________________________

 

Sau khi cập nhật điểm, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách SV Chương trình Đề án Khoa Sinh học-CNSH được xét cấp học bổng

khuyến khích HK 1, 2/2019-2020 và học bổng năm học 2019-2020 như sau:

 

Đề nghị sinh viên có tên trong những danh sách trên cung cấp số tài khoản hoặc điều chỉnh số tài khoản (đối với SV đã có số tài khoản trong danh

sách đính kèm) cho Phòng Công tác Sinh viên qua link:  shorturl.at/dkqGW   từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/02/2021Sinh viên lưu ý số tài khoản

phải do sinh viên đứng tên chủ tài khoản thì mới chuyển được học bổng.

Đề nghị các sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định.

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

P. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

(đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân