Thông báo lịch học môn Hóa đại cương 2 tuần lễ 06/8/2018

Thông báo lịch học môn Hóa đại cương 2 tuần lễ 06/8/2018

 

* Ngày Thứ hai 06/08/2018 học lý thuyết.
 
Mã mh Tên môn học Lớp R tcphong Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
CHE00002 Hóa đại cương 2 HE-LT1 x LT cs2:E302 2 1 4
CHE00002 Hóa đại cương 2 HE-LT2 x LT cs2:F106 2 1 4
 
* Ngày Thứ tư 08/08/2018 học bài tập.  
 
nh hk tenph thu tietbd sotiet mamh tenmh lop
17-18 3 cs2:F301 4 1 4 CHE00002 Hóa đại cương 2 HE-HL-BT3
17-18 3 cs2:F201 4 1 4 CHE00002 Hóa đại cương 2 HE-HL-BT2
17-18 3 cs2:F107 4 1 4 CHE00002 Hóa đại cương 2 HE-HL-BT1
 
* Chiều Thứ tư 08/08/2018 

lớp HE-LT1 học lý thuyết.
 
nh hk tenph thu tietbd sotiet mamh tenmh lop
17-18 3 cs2:F205 4 6 4 CHE00002 Hóa đại cương 2 HE-HL1