Thông báo lùi thời gian bắt đầu học môn NMCNSH và NMSH

Thông báo lùi thời gian bắt đầu học môn NMCNSH và NMSH

Phòng đào tạo thông báo:

Tuần bắt đầu môn NM Sinh học và NM CN Sinh học dời từ tuần 1 sang tuần 2

        Mã mh Tên môn học Lớp   Số sv     Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết   Tuần bd Ngày đầu tuần
        BIO00011 Nhập môn công nghệ sinh học 18CSH1   122     cs2:E104 3 6 5   2 27/08/2018
        BIO00011 Nhập môn công nghệ sinh học 18CSH2   121     cs2:E104 2 1 5   2 27/08/2018
        BIO00010 Nhập môn Sinh học 18SHH1   156     cs2:E204 2 6 5   2 27/08/2018
        BIO00010 Nhập môn Sinh học 18SHH2   155     cs2:E204 6 6 5   2 27/08/2018
 
 

 Nguyen Kim Dung 

 Phong Dao Tao – Dai hoc Khoa hoc Tu nhien
 Vietnam National University – Ho Chi Minh city
 University of Science – 
http://www.hcmus.edu.vn