Thông báo ngày bắt đầu học môn Hóa đại cương 2 đối với lớp 17HOH1 và 17DCH1