Thông báo nghỉ học môn TTHCM lớp 16TTH1, 16TTH2

Thông báo nghỉ học môn TTHCM lớp 16TTH1, 16TTH2

Phòng đào tạo thông báo đến lớp 16 TTH nghỉ học môn học sau (do gv bệnh):

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Tên phòng

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

Ghi chú

BAA00003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

16TTH1

cs2:E106

3

6

3

nghỉ 30/1/2018

BAA00003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

16TTH2

cs2:E205

4

6

3

nghỉ 31/1/2018