Thông báo ngừng xét cấp học bổng năm học dành cho sinh viên các Chương trình Đề án