Thông báo nhắc nhở về việc nộp hồ sơ nhập học trực tiếp đối với sinh viên khóa 2021

Thông báo  nhắc nhở về việc nộp hồ sơ nhập học trực tiếp đối với sinh viên khóa 2021
Theo quy định của quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tất cả các sinh viên phải nộp hồ sơ nhập học bản giấy và nhà trường đã có thông báo thực hiện từ ngày 21/3/2022 – 11/4/2022 (gia hạn thêm đến 20/4/2022, link thông báo https://bit.ly/3tbNZfc
Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn 211 SV ( danh sách đính kèm) chưa nộp hồ sơ bản giấy dù Trường đã gửi email nhắc nhở.
NHÀ TRƯỜNG ĐỀ NGHỊ CÁC SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC BẢN GIẤY tại Phòng Công tác Sinh viên cả 2 cơ sở trước 15g30 ngày 16/6/2022.
Nếu sau thời gian này sinh viên vẫn không thực hiện xem như vi phạm quy chế tuyển sinh, Nhà trường sẽ xử lý kỷ luật theo quy định.
Nếu có vấn đề thắc mắc sinh viên có thể liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên cả 2 cơ sở để được hướng dẫn.
 

Nơi nhận:

–            Ban Giám hiệu;

–            Các đơn vị trong trường;

–            Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân