Thông báo nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp do Trường tổ chức ngày 23/11/2019

Thông báo nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp do Trường tổ chức ngày 23/11/2019

THÔNG BÁO 

V/v nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp bậc Cao đẳng chính quy và bậc Đại học các hệ đào tạo Tháng 11/2019

 

 

Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên đã tham dự Lễ trao Bằng tốt nghiệp bậc Cao đẳng chính quy và bậc Đại học các hệ đào tạo (Liên thông đại học, Từ xa qua mạng, Vừa làm vừa học) Tháng 11/2019 do Trường tổ chức ngày 23/11/2019 nhận hình tại link sau:

https://photos.app.goo.gl/98qA8LhhNFoUAKrD9