Thông báo nhận hình Lễ Tuyên dương sinh viên tốt nghiệp năm 2022 do Trường tổ chức ngày 01/12 và 03/12/2022

Thông báo nhận hình Lễ Tuyên dương sinh viên tốt nghiệp năm 2022 do Trường tổ chức ngày 01/12 và 03/12/2022

THÔNG BÁO 

V/v nhận hình Lễ Tuyên dương sinh viên tốt nghiệp năm 2022

 

 

Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên đã tham dự Lễ Tuyên dương Sinh viên Tốt nghiệp năm 2022 do Trường tổ chức ngày 01/12/2022 03/12/2022 nhận hình tại link sau: