Thông báo nhận khen thưởng HK1/19-20

Thông báo nhận khen thưởng HK1/19-20

Mời đại điện các tập thể, cá nhân sinh viên có tên trong danh sách đến nhận khen thưởng

Thời gian: Từ 08/6/2020 – 12/6/2020

Địa điểm: Phòng CTSV – cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Danh sách khen thưởng cấp Trường đối với tập thể:

{aridoc width=”900″ height=”500″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/3086/190-KHTN-CTSV.pdf{/aridoc}

Danh sách khen thưởng đối với cá nhân: nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển tiền vào ngày 09/6/2020, sinh viên kiểm tra tài khoản để nhận tiền và nhận giấy khen tại Phòng CTSV

{aridoc width=”900″ height=”500″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/3086/191-KHTN-CTSV.pdf{/aridoc}

Danh sách khen thưởng cấp ĐHQG-HCM:

{aridoc width=”900″ height=”500″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/3086/Q%C4%90155_20311_%C4%90HQG_Tang%20Bang%20khen%20SV%20KHTN%20HK1%202019-2020.pdf{/aridoc}