Thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư 2017

Thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư 2017

Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư”;

Căn cứ Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 24/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “ Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 06/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-HĐCDGSNN ngày 03/4/2018 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017;

Thực hiện công văn 414/ĐHQG-TCCB ngày 14/3/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017;

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thông báo số lượng giáo sư/phó giáo sư đợt năm 2017 cần bổ nhiệm vào ngành như sau:

 

TT

Ngành / Chuyên ngành

Số lượng

Giáo sư

Phó Giáo sư

1

Vật lý

 

02

 

Nay trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo để ứng viên có nhu cầu xét bổ nhiệm chuẩn bị hồ sơ đăng ký gồm:

 

– Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư/Phó giáo sư (theo mẫu);

– Bản sao Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/Phó giáo sư do Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước cấp;

– Bản sao Quyết định nâng lương gần nhất;

– Lý lịch Khoa học (theo mẫu);

– Công văn đề nghị bổ nhiệm của Khoa; biên bản họp Hội đồng KH-ĐT Khoa.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/4/2018 tại Phòng Tổ chức Hành chính (Phòng B.06, cơ sở 227-Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP. HCM).

Trân trọng ./.