Thông báo nộp đơn xin xét hoàn tất chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà – Đợt tháng 12/2021

Thông báo nộp đơn xin xét hoàn tất chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà – Đợt tháng 12/2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                Số:  191/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về việc nộp đơn xin xét hoàn tất chương trình đào tạo

bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà – Đợt tháng 12 năm 2021)

         Trường thông báo đến các sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà chưa đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định nhưng đã hoàn tất chương trình đào tạo và có nguyện vọng xin xét hoàn tất chương trình đào tạo (CTĐT) như sau:

1. Điều kiện nộp đơn xin xét hoàn tất CTĐT:

 • Tích lũy đủ số học phần và tổng số tín chỉ quy định của chương trình đào tạo;
 • Đã hoàn tất học phần giáo dục quốc phòng (có chứng chỉ GDQP) và giáo dục thể chất;
 • Đạt chuẩn trình độ tin học theo quy định của Trường;

2. Hồ sơ xin xét hoàn tất CTĐT gồm có: đơn xin xét hoàn tất chương trình đào tạo (mẫu được in từ portal).

3. Thời gian nộp đơn: từ ngày 01/12/2021 đến 06/12/2021 (sáng từ 8giờ00 đến 11giờ00, chiều từ 13giờ30 đến 16giờ30).

4. Hình thức nộp đơn: tùy vào tình hình dịch bệnh Covid-19, Trường sẽ có thông báo sau cho sinh viên.

5. Trường công bố danh sách sinh viên được công nhận hoàn tất CTĐT trên website www.hcmus.edu.vn vào ngày 22/12/2021. Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh từ ngày 22/12/2021 đến ngày 24/12/2021.

7. Ngày nhận giấy chứng nhận hoàn tất CTĐT: từ ngày 22/12/2021 đến ngày 29/12/2021.

8. Một số quy định sau khi được cấp chứng nhận hoàn tất CTĐT:

 • Sinh viên không được phép đăng ký học tại trường (kể cả đăng ký học cải thiện).
 • Từ thời điểm được chứng nhận hoàn tất CTĐT, sinh viên không còn thuộc diện quản lý của Trường, không được hưởng các chế độ, chính sách dành cho sinh viên và không được xác nhận sinh viên để xin hoãn nghĩa vụ quân sự.
 • Thời gian gia hạn nộp chứng chỉ tiếng Anh: căn cứ Quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành, sinh viên được phép nộp chứng chỉ ngoại ngữ trong vòng 03 năm để xét tốt nghiệp tính thời điểm sinh viên thôi học..

Lưu ý:

 1. Trong một năm học, Trường nhận đơn xin xét hoàn tất CTĐT ngay sau đợt xét tốt nghiệp. Nếu sinh viên có yêu cầu cấp giấy chứng nhận thì nộp đơn theo thời gian quy định của mỗi đợt (có thể đề nghị cấp nhiều bản).
 2. Sinh viên chỉ nộp đơn xin xét hoàn tất CTĐT một lần duy nhất, thông tin chuyên ngành của hồ sơ nộp xét hoàn tất CTĐT và hồ sơ xét tốt nghiệp (khi đủ điều kiện) phải trùng nhau.
 3. Tùy vào tình hình dịch bệnh và lý do bất khả kháng, Trường sẽ có thông báo thay đổi hình thức nộp hồ sơ (nếu có). Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo của nhà Trường để nắm thông tin./.

 

                                                                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                          (Đã ký)

Nơi nhận:                                                                                           

 • BGH (để báo cáo);
 • Như trên (để thực hiện);
 • Lưu: VT, PĐT.

                                                                                                                    Trần Lê Quan